Select Page

Norwegian Evidence

Cost-effectiveness

Kjerstad, E., & Tuntland, H. (2016). Reablement in community-dwelling older adults: A cost-effectiveness study analysis alongside a randomized controlled trial. Health Economics Review, 6(15), 1-10

Effectiveness

Langeland E, Tuntland H, Folkestad B, Førland O, Jacobsen FF, & Kjeken I. (2019). A multicenter investigation of reablement in Norway: A clinical controlled trial. BMC Geriatrics (19:29). doi:10.1186/s12877-019-1038-x

Langeland, E., Tuntland, H., Førland, O., Aas, E., Folkestad, B., Jacobsen, F., & Kjeken, I. (2015). Study protocol for a multicenter study of reablement in Norway. BMC Geriatrics, 15(111), 1-9. doi:10.1186/s12877-015-0108-y.

Langeland E, Førland O, Aas E, Birkeland A, Folkestad B, Kjeken I, Jacobsen F.F, Tuntland H. (2016). Modeller for hverdagsrehabilitering – en følgeevaluering i norske kommuner. Effekter for brukerne og gevinster for kommunene? [Models of reablement. A study in Norwegian municipalities. Effects for users and gains for municipalities?].

Tuntland, H., Espehaug, B., Forland, O., Hole, A. D., Kjerstad, E., & Kjeken, I. (2014). Reablement in community-dwelling adults: study protocol for a randomised controlled trial. BMC Geriatrics, 14(1), 139.

Tuntland, H., Aaslund, M., Espehaug, B., Førland, O., & Kjeken, I. (2015). Reablement in community-dwelling older adults: A randomised controlled trial. BMC Geriatrics, 15(146), 1-11.

Tuntland, H., Kjeken, I., Langeland, E., Folkestad, B., Espehaug, B., Førland, O., & Aaslund, M. (2017). Predictors of outcomes following reablement in community-dwelling older adults. Clinical Interventions in Aging, 2017(12), 55-63.

Experiences of older adults, relatives or health care providers

Hjelle KM, Tuntland H, Førland O, & H, A. (2016). Driving-forces for home-based reablement: a qualitative study of older adults` experiences. Health & Social Care in the Community, 1-9.

Hjelle, K., Alvsvåg, H., & Førland, O. (2017). The relative`s voice: How do relatives experience participation in reablement? A qualitative study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 10, 1-11.

Jakobsen, F. A., Vik, K., & Ytterhus, B. (2019). The art of maintaining everyday life: collaboration among older parents, their adult children, and health care professionals in reablement. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 12, 269-280.

Jakobsen F.A, & Vik K. (2018). Health professionals` perspective on next of kin in the context of reablement. Disability and Rehabilitation. doi:10.1080/09368288.2018.1450452.

Jokstad, K., Hauge, S., & Skovdahl, K.-I. (2016). Eldres erfaringer med hverdagsrehabilitering. Mestring og muligheter – krav og støtte i et dynamisk samspill. [Old adults` experiences with reablement. Coping and opportunities – requirements and support in a dynamic interplay]. Tidsskrift for omsorgsforskning [Journal of Care Research), 2(3), 212-221.

Jokstad, K., Skovdahl, K., Landmark, B. T., & Haukelien, H. Ideal and reality; Community healthcare professionals’ experiences of user‐involvement in reablement. Health & Social Care in the Community, 1-10. doi:10.1111/hsc.12708

Magne, T. A., & Vik, K. (2020). Promoting Participation in Daily Activities Through Reablement: A Qualitative Study. Rehabilitation Research and Practice, 2020.

Moe A, Ingstad K, & Brataas H. (2017). Patient influence in home-based reablement for older persons: qualitative research. BMC Health Services Research, 17(736), 1-10.

Moe, C., & Brinchmann, B. (2016). Optimising Capacity – A service User and Caregiver Perspective on Reablement. Grounded Theory Review, 15(2), 25-39.

Moe, C., & Brinchmann, B. S. (2018). Tailoring reablement: A grounded theory study of establishing reablement in a community setting in Norway. Health & Social Care in the Community (26), 113-121.

Ranner. M, & Vik. K. (2020). Discourses of service recipients in the context of reablement in Norway. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 19, 1-12.

Vabø M, & K, V. (2017) Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune – erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid. [Together on an active everyday life. Reablement in the municipalities of Eigersund and Karmøy – experiences and reflections from a research collaboration], In. Oslo: NOVA, Høgskulen Oslo Akershus.

Goal setting

Tuntland H, Kjeken I, Folkestad B, Førland O, & Langeland E. (2019). Everyday occupations that older adults participating in reablement prioritise: A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 1-11. doi:https://doi.org/10.1080/11038128.2019.1604800

Tuntland H, Aaslund MK, Langeland E, Espehaug B, & Kjeken I. (2016). Psychometric properties of the Canadian Occupational Performance Measure in home-dwelling older adults. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 6(9), 411-423.

Institutional and critical perspectives

Vabø, M. (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid i ulike styringskontekster – hverdagsrehabilitering som eksempel. In på samordning av helse-og velferdstjenester (pp. 69-94). Norway.

Vabø M, & K, V. (2017) Sammen om en aktiv hverdag. Hverdagsrehabilitering i Eigersund og Karmøy kommune – erfaringer og refleksjoner fra et forskningssamarbeid. [Together on an active everyday life. Reablement in the municipalities of Eigersund and Karmøy – experiences and reflections from a research collaboration], In. Oslo: NOVA, Høgskulen Oslo Akershus.

Wittrock, C., Ingelsrud, M. H., & Norvoll, R. (2020). Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser i Gran og Lunner kommuner. En casestudie av implementering av hverdagsmestring i helse og omsorg.

PHD-thesis

Bersvendsen, T. (2020). Effects of home-based reablement: A micro-econometric approach. (Doctoral Dissertation). University of Agder, Norway.

Eliassen, M. (2019). Physiotherapy practice in reablement services. A qualitative study with observations and interviews. (Doctoral Dissertation). UIT The Artic Uviversity of Norway, Norway.

Moe, C. F. (2017). Hverdagsrehabilitering i praksis. En studie av spenningsfeltet mellom ulike aktører og interesser. [Reablement in practice. A study of the tension between different actors and interests]. (Ph.d i studier av profesjonspraksis), Nord Universitet, Bodø.

Tuntland, H. (2017). Reablement in home-dwelling older adults. Thesis for the degree of philosophiae doctor (PhD). University of Bergen, Bergen.

Supervision of support personnel

Eliassen, M., Henriksen, N., & Moe, S. (2018). The practice of support personnel, supervised by physiotherapists, in Norwegian reablement services. Physiotherapy Research International, e1754.

Eliassen, M., Henriksen, N. O., & Moe, S. (2018). Physiotherapy supervision of home trainers in interprofessional reablement teams. Journal of Interprofessional Care, 1-7.

Team collaboration

Birkeland A, Langeland E, Tuntland H, Jacobsen FF, & Førland O. (2018). Hverdagsrehabilitering – spesialisert eller integrert? [Reablement – spesialised or integrated?]. Nordisk Tidsskrift for Helseforskning [Nordic Journal of Health Research], 14(1), 20. doi:doi.org/10.7557/14.4403

Birkeland, A., Tuntland, H., Førland, O., Jacobsen, F., & Langeland, E. (2017). Interdisciplinary collaboration in reablement – a qualitative study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 10, 195-203.

Brataas H, & Moe A. (2015) Hverdagsrehabilitering: pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellen. [Reablement – a pilot study about team-based planning and implementation of the model of Stjørdal]. In: Centre for Care Research.

Eliassen, M., & Lahelle, A. (2020). Enhancing functional improvement in reablement–a qualitative study. European Journal of Physiotherapy, 1-7.

Eliassen, M., Henriksen, N. O., & Moe, S. (2018). Variations in physiotherapy practices across reablement settings. Physiotherapy Theory and Practice, 1-14.

Hjelle, K., Skutle, O., Førland, O., & Alsvåg, H. (2016b). The reablement team`s voice: A qualitative study of how an integrated multidisciplinary team experiences participation in reablement. Journal of Multidisciplinary Healthcare (9), 575-585.

Hjelle, K. M., Skutle, O., Alvsvåg, H., & Førland, O. (2018). Reablement teams’ roles: a qualitative study of interdisciplinary teams’ experiences. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 11, 305.

Jørmeland, C., & Vik, K. (2019). Ergo- og fysioterapeuters erfaringer med hverdasgrehabilitering. Ergoterapeuten (The Norwegian Journal of Occupational Therapy), 1, 36-45.

Liaaen J, & Vik K. (2019). Becoming an enabler of everyday activity: Health professionals in home care services experiences of working with reablement. International Journal of Older People Nursing, 1-8. doi:doi.org/10.1111/opn.12270

Moe, CF, Gårseth-Nesbakk L, & Brinchmann BS. (2019). Medspill og motspill mellom profesjonene tilknyttet hverdagsrehabilitering. Tidsskrift for omsorgsforskning, 5(1), 1-16.

Moe, A., & Brataas, H. V. (2016). Interdisciplinary collaboration experiences in creating an everyday rehabilitation model: a pilot study. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 9, 173.

Sandvoll, A. M., Ruud, T., & Sæterbakken, A. H. Samhandling om kvardagsrehabilitering–ein kvalitativ studie. Tidsskrift for omsorgsforskning, 6(01), 1-14.

Vik, K. (2018). Hverdagsrehabilitering og tverrfaglig samarbeid; en empirisk studie i fire norske kommuner. [Reablement and interprofessional collaboration; an empirical study in four Norwegian municipalities]. Tidsskrift for omsorgsforskning [Journal of Care Research], 4(01), 6-15.